Overslaan en naar de inhoud gaan

- Algemene voorwaarden -

0. Identiteit van de dienstverlener en eigenaar van de website

Medi-Investco BVBA    
Sint-Maartenplein 62     
3512 Hasselt    
RPR Antwerpen, afdeling Hasselt          
BTW BE0860.347.240   
Email:
nyree@vijgen-claes.be    
(hierna genoemd “Busselhof”)

 

1. Toepassing algemene voorwaarden:

1.1. Deze algemene voorwaarden regelen de relatie tussen de klant-onderneming (hierna ook “u”, “uw”) en Busselhof (hierna ook “wij”, “ons”) en zijn aldus van toepassing (i) op het gebruik door u van https://www.busselhof.be (hierna genoemd de “Website”), (ii) op elk aanbod/offerte uitgaande van Busselhof gericht aan u, (iii) op elke overeenkomst aangegaan tussen de Busselhof en u en (iv) op elke factuur uitgaande van Busselhof.

1.2. U zal deze algemene voorwaarden dan ook uitdrukkelijk aanvaarden bij het plaatsen van een reservatie via de Website of naar aanleiding van de goedkeuring van een aanbod/offerte. Uitsluitend deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen u en Busselhof. Andere voorwaarden gelden enkel wanneer zij door ons voorafgaandelijk en schriftelijk zijn aanvaard. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren de huidige algemene voorwaarden.

1.3. Het aanbod (via de Website of offline) door Busselhof is enkel gericht aan niet consumenten en dus louter B2B (personen met een ondernemingsnummer).

 

2. Aanbod/offerte, prijs, kosten, reservatie en aanvaarding van de bestelling:

2.1. Ondanks het feit dat de Website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid werd samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig, niet correct of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Busselhof niet. Busselhof is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie betreft slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Busselhof is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

2.2. De prijzen die op het tijdstip van de reservatie zijn aangegeven, zijn van toepassing. Busselhof behoudt zich het recht voor om eventuele fouten (bijv. wegens technische defecten) te corrigeren

De opgave van de prijs slaat uitsluitend op de producten/diensten zoals het woordelijk wordt omschreven.

2.3. Via de Website of offline kunnen producten/diensten gereserveerd worden die geleverd worden door derde partijen (voorbeeld catering). Busselhof neemt geen verantwoordelijkheid m.b.t. die producten/diensten. U zal dienaangaande een contract aangaan met de derde partij conform de algemene voorwaarden van die derde partij.

2.5. Een voor u bindende en onherroepelijke reservatie komt pas tot stand, wanneer u alle voor de sluiting van de overeenkomst vereiste gegevens heeft ingevoerd, wanneer u heeft bevestigd dat u van deze algemene voorwaarden kennis heeft genomen en deze aanvaardt.

Nadat u uw reservatie heeft geplaatst, ontvangt u per e-mail een automatisch aangemaakte ontvangstbevestiging van uw reservatie samen met een pdf-versie van deze algemene voorwaarden

Deze ontvangstbevestiging documenteert enkel dat uw reservatie bij ons is aangekomen; het is geen aanvaarding van de reservatie en brengt geen overeenkomst tot stand. De bestelling wordt door ons aanvaard zodra u een factuur heeft ontvangen voor de gereserveerde producten/diensten.

Het staat ons vrij om te beslissen of wij een reservatie al dan niet aanvaarden. Als wij een reservatie niet kunnen aanvaarden, delen wij u dit onverwijld mee per e-mail.

2.6. Eventuele wijzigingen aan een reservatie dienen tijdig (uiterlijk 30 dagen voor de eerste dag van de reservatie) schriftelijk te worden aangevraagd op het e-mailadres nyree@vijgen-claes.be. Busselhof zal u vervolgens binnen een redelijke termijn antwoorden of de aangevraagde wijzigingen mogelijk zijn en tegen welke voorwaarden. Wijzigingen kunnen niet mondeling worden aangevraagd noch toegekend.

2.7. Wanneer u vragen heeft over bv. aanbod, prijs, beschikbaarheid of wanneer u twijfelt over de verstrekte informatie verzoeken wij u steeds om vooraf contact op te nemen met Busselhof op het e-mailadres nyree@vijgen-claes.be.

 

3. Betaling – Laattijdigheidsinterest - Annuleren

3.1. De betaling van uw reservatie wordt verricht conform de aan u gerichte factuur opgemaakt in overeenstemming met deze algemene voorwaarden. Ter vermijding van enig misverstand, wordt hierbij verduidelijkt dat u verzaakt aan de eventuele toepassing van eigen bedrijfsspecifieke regelgeving op de facturatie (vb. aanvraag PO nummers, edm.).

3.2. Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Busselhof beschikt, bent u ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een nalatigheidsinterest verschuldigd berekend overeenkomstig de wet van 2 augustus 2002 inzake betalingsachterstand bij handelstransacties op alle niet-betaalde bedragen vanaf de vervaldatum van iedere niet-betaalde factuur.

Wij behouden ons het recht voor om bij elke gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag of enige andere inbreuk van u op uw verbintenissen onder de overeenkomst, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, de uitvoering van alle overeenkomsten met u te schorsen of deze met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder nood aan enige gerechtelijke tussenkomst en alle zelfs nog niet-vervallen schuldvorderingen onmiddellijk op te eisen of de levering slechts uit te voeren tegen contante betaling, niettegenstaande vroegere overeenkomsten en onverminderd enig ander recht dat wij kunnen laten gelden.

3.3. Annulering tot 30 dagen voor de eerste dag van de reservatie kan kosteloos gebeuren, met uitzondering van de door Busselhof reeds voorgeschoten en/of gemaakte kosten. In geval van annulering tussen de 0 en 30 dagen voor de eerste dag van de reservatie zal 100% aangerekend blijven/worden.

 

4. Overmacht:

In geval van overmacht is Busselhof niet gehouden om haar verplichtingen na te komen. In dat geval kan Busselhof haar verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht ofwel de overeenkomst definitief ontbinden zonder een schadevergoeding verschuldigd te zijn of te moeten overgaan tot terugbetaling van de betaalde prijs voor de reservatie.

Overmacht is elke omstandigheid buiten de wil en de controle van Busselhof die de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder wordt onder meer, doch niet exclusief, begrepen: stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Website van Busselhof (en/of haar partners voor de verzending en/of betaling van de producten), niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers, ….

 

5. Aansprakelijkheid:

Busselhof is niet aansprakelijk voor menselijke schade en/of bedrijfs- en/of indirecte- of gevolgschade (zoals, maar niet beperkt tot, tijdsverlies, emotionele schade, verlies van inkomsten en verlies van een kans), die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zou zijn van de overeenkomst. Busselhof is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg van: overmacht, lichte fouten en/of nalatigheden van Busselhof en zijn juridische dan wel feitelijk aangestelde, of enige andere externe oorzaak.

Busselhof is in geen enkel geval aansprakelijk voor virussen of schade aan een computer, telecommunicatieapparatuur of ander eigendom als gevolg van een bezoek aan of het gebruik van de Website, of het downloaden van materiaal van de Website.

Iedere contractuele of extracontractuele aansprakelijkheid en/of gehoudenheid van Busselhof is steeds beperkt tot het bedrag dat door u effectief betaald werd voor de betrokken reservatie, exclusief B.T.W.

 

6. Auteursrecht en intellectuele eigendom:

De integrale inhoud van de Website (inclusief lay-out en vormgeving van de website, teksten, grafieken, foto's, afbeeldingen, bewegende beelden, geluiden, illustraties en software enz.) is eigendom van Busselhof of van verwante ondernemingen, licentienemers en/of content providers. Alle hieraan verbonden rechten, en in het bijzonder alle intellectuele eigendomsrechten, worden beheerd door Busselhof.

U mag de inhoud enkel downloaden en hiervan één kopie maken voor louter persoonlijk, niet-commercieel gebruik op voorwaarde dat de inhoud van het materiaal waarop de intellectuele eigendomsrechten gelden in zijn oorspronkelijke staat blijft. Het kopiëren of opslaan van om het even welke inhoud buiten persoonlijk, niet-commercieel gebruik wordt niet toegelaten.

 

7. Klachten en geschillen – Toepasselijk recht:

7.1. Klachten dienen, om ontvankelijk te zijn, bij Busselhof op het e-mailadres nyree@vijgen-claes.be    toe te komen: (a) in geval van klacht wegens niet-conforme levering, onmiddellijk na uitvoering van de overeenkomst en (b) in geval van klacht wegens niet-conforme factuur, binnen vijftien (15) dagen na ontvangst van de factuur.

7.2. Uitsluitend Belgisch recht is van toepassing op de relatie tussen u en Busselhof, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag (C.I.S.G.) en de bepalingen van internationaal privaatrecht.

Alle geschillen aangaande het sluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van de overeenkomst of van de huidige algemene voorwaarden vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Hasselt.

 

8. Diverse bepalingen

Bewijs: U aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Deelbaarheid: Indien een artikel van deze algemene voorwaarden wordt ongeldig, onwettig of nietig verklaard, zal dit de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de overige artikelen op geen enkele wijze aantasten.

Verzaking: Het feit dat Busselhof nalaat de strikte toepassing van een van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te eisen, kan niet worden beschouwd als stilzwijgende afstand van de rechten waarover Busselhof krachtens onderhavige algemene voorwaarden beschikt en verhindert Busselhof niet om later de strikte naleving van die bepalingen te eisen.